f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
ประวัติหน่วยงาน
ลงวันที่ 04/09/2566

ประวัติหน่วยงาน

              แขวงการทางกระบี่  (ปัจจุบันคือ แขวงทางหลวงกระบี่ )  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2493   ราชการสนามในส่วนภูมิภาค  ได้รับงบประมาณการก่อสร้างบำรุงและบูรณะทางมากขึ้น  มีการก่อสร้างทางสายประธานเพิ่มขึ้นหลายสายทาง แขวงการทางที่มีอยู่แล้วแต่เดิมไม่อาจจะควบคุมดูแลการก่อสร้างได้ทั่วถึง    เนื่องจากระยะทางที่ต้องควบคุมดูแลของแต่ละแขวงการทางเหมาะสมอยู่แล้ว

              ดังนั้นเพื่อให้กิจการก่อสร้างดำเนินงานไปโดยเรียบร้อย  จึงได้แต่งตั้งแขวงการทางเพิ่มขึ้น 8 แขวง คือ

              1. แขวงการทางอยุธยา

              2. แขวงการทางสุพรรณบุรี

              3. แขวงการทางนครศรีธรรมราช

              4. แขวงการทางกระบี่

              5. แขวงการทางควนเนียง  (ปัจจุบันแขวงทางหลวงพัทลุง)

              6. แขวงการทางชัยภูมิ

              7. แขวงการทางบุรีรัมย์

              8. แขวงการทางสุรินทร์

              รวมกับแขวงการทางที่มีอยู่แล้ว 35 แขวงการทาง  เป็น 43  แขวงการทาง  และ 71 จังหวัดการทาง  อยู่ในความควบคุมของ 8 หมายเลขทางหลวง ควบคุมและดูแลทางที่ได้เปิดการจราจร (ปี พ.ศ.2492) มีจำนวนความยาวทั้งสิ้น 5,776  กิโลเมตร

              แขวงการทางกระบี่ (ปัจจุบันคือ แขวงทางหลวงกระบี่) ได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2494  โดยมีนายศรศรี  แก้วคำเสนาะ  เป็นนายช่างแขวงการทางกระบี่คนแรก  (พ.ศ.2494 - พ.ศ.2495)  และปัจจุุบัน นายณัฐชนน  จันทร์คง  เป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่  (พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน) มีเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา

 

รายนามผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ช่วงเวลาปฏิบัติราชการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

นายศรศรี  แก้วคำเสนาะ

นายพอพิศ  ทิพมงคล

นายสุธา  รังสิกุล

นายไสว  บัลลพ์วานิช

นายประวัติ  ทองธวัช

นายอินทศร  บุรีคำ

นายเพลิน  จันเพชระ

นายทวี  ศุกระเศรณี

นายบุรี  เขียวขจี

นายอรุณ  สกุลคู

นายวิกรม  ถาวโรจน์

นายวิบูลย์  ธราธิป

นายราตรี  จุฬจัมบก

นายวิกรม  ถาวโรจน์

นายวัฒนะ  สัตยวินิจ

นายบัณฑิต  สุวรรณจินดา

นายเรืองแสง  จันทรจำนง

นายสุภาพ  นวลพลับ

นายสมพงษ์  ทองศักดิ์

นายวิลาศ  เมืองทอง

นายอนันต์  กาฬปักษี

นายอภิชาติ  เพชรศรีจันทร์

นายปรีชา  วิเศษสิทธิ์

นายณัฐชนน  จันทร์คง

พ.ศ. 2494 - 2495

พ.ศ. 2495 - 2499

พ.ศ. 2499 - 2500

พ.ศ. 2500 - 2502

พ.ศ. 2502 - 2503

พ.ศ. 2503 - 2509

พ.ศ. 2509 - 2513

พ.ศ. 2513 - 2515

พ.ศ. 2515 - 2518

พ.ศ. 2518 - 2522

พ.ศ. 2522 - 2526

พ.ศ. 2526 - 2528

พ.ศ. 2528 - 2532

พ.ศ. 2532 - 2536

พ.ศ. 2536 - 2538

พ.ศ. 2538 - 2540

พ.ศ. 2540 - 2543

พ.ศ. 2543 - 2549

พ.ศ. 2549 - 2553

พ.ศ. 2553 - 2555

พ.ศ. 2555 - 2559

พ.ศ. 2559 - 2561

พ.ศ. 2561 - 2565

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดทางหลวงในความรับผิดชอบ

มี 6 หมวดทางหลวง ดังนี้

           1. หมวดทางหลวงอ่าวลึก (ปัจจุบัน คือ หมวดทางหลวงอ่าวนาง)

           2. หมวดทางหลวงอาวุโสกระบี่

           3. หมวดทางหลวงเขาพนม

           4. หมวดทางหลวงคลองท่อม

           5. หมวดทางหลวงปลายพระยา (ปัจจุบัน คือ หมวดทางหลวงห้วยน้ำขาว)

           6. หมวดทางหลวงทรายขาว

 

การยกฐานะหมวดทางหลวงในสังกัดแขวงทางหลวงเป็นหมวดทางหลวงอาวุโส

                ด้วยมติที่ประชุม อ.ก.พ.กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เห็นชอบและอนุมัติให้กรมทางหลวงปรับปรุงการแบ่งหน่วยงานภายในของแขวงทางหลวงที่มีผู้อำนวยการหน่วยงานเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง โดยได้ยกฐานะหมวดทางหลวงให้เป็นหน่วยงานต่ำกว่าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกองหรือเทียบกอง 1 ระดับ เป็นหมวดทางหลวงอาวุโสจำนวน 30 หน่วยงาน ซึ่ง หมวดทางหลวงกระบี่ เป็นหนึ่งในนั้น และเปลี่ยนชื่อ เป็นหมวดทางหลวงอาวุโสกระบี่ ตามที่กรมกำหนด ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566

             


'