f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
บุคลากร
ลงวันที่ 21/11/2566

คณะผู้บริหาร

1. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่

นายณัฐชนน  จันทร์คง

2. รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ฝ่ายบริหาร

นางวัชดาภรณ์  ด้วงชู

3. รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ฝ่ายปฏิบัติการ

นายสุวัฒชัย  สิงหพันธ์

4. รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ฝ่ายวิศวกรรม

นายณัฐชนน  จันทร์คง  (รักษาการในตำแหน่ง)

5. ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสกระบี่

นายวีรวัธน์   แพรกสงฆ์

หัวหน้างานในสังกัด ฝ่ายบริหาร

1. งานพัสดุและสัญญา

นางสาวณรมา  วรกลั่น

2. งานการเงินและบัญชี

นางศิวาพร  นุราช

3. งานสารสนเทศ

นางสาวชมพู  ชาตะรัตน์

4. งานสารบรรณ

นางยุพิน  บ่อม่วง

หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด ฝ่ายปฏิบัติการ

หัวหน้าหมวดทางหลวงอ่าวนาง

นายอนุวัฒน์  มะศิริ

หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาพนม

นายพรประดิษฐ์  ซ้ายเกล้า

หัวหน้าหมวดทางหลวงคลองท่อม

นายพีระวุฒิ  ไทยสยาม

หัวหน้าหมวดทางหลวงห้วยน้ำขาว

นายจิระศักดิ์  สินศักศรี

หัวหน้าหมวดทางหลวงทรายขาว

นายวุฒิพงษ์  สมิหลัง

หัวหน้างานในสังกัด ฝ่ายวิศวกรรม

หัวหน้างานวางแผน

นายระพีพล  อภิรัตน์วงศ์

หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย

นายนรากรณ์  จันทร์ส่งแสง

หัวหน้างานปรับซ่อม

นายนรากรณ์  จันทร์ส่งแสง

หัวหน้างานไฟฟ้า

นายนรากรณ์  จันทร์ส่งแสง

 

อัตรากำลัง

ข้าราชการ

21

คน

ลูกจ้างประจำ

10

คน

พนักงานราชการ

31

คน

ลูกจ้างชั่วคราว

169

คน

รวมทั้งหมด

231

คน

 


'