f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
หมวดทางหลวงห้วยน้ำขาว
ลงวันที่ 01/10/2566

หมวดทางหลวงห้วยน้ำขาว

หัวหน้าหมวดทางหลวง : นายจิระศักดิ์ สินศักศรี

ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม-นาวง ที่ กม.1015+215 ด้านซ้ายทาง

ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ -

บัญชีแสดงระยะควบคุม

 ที่  ทางหลวงหมายเลข ตอนควบคุม ชื่อตอน กม. - กม. ผิวทาง ระยะทาง (กม.) จริง ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร Workload ADT
1 0004 1103 คลองท่อม-นาวง 1008+965 - 1060+345 แอสฟัลท์ 51.380 111.349 370.828 12,331
2 4345 0100 ควนกุน-หนองชุมแสง 0+000 - 19+204 แอสฟัลท์ 19.204 19.204 54.136 991
3 4046 0200 สิเกา-ควนกุน 34+027 - 52+521 แอสฟัลท์ 18.494 18.494 62.418 3,874
รวมระยะทางทั้งหมด 89.078 149.047 487.382  

 


'