f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
กิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
ลงวันที่ 01/06/2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. นายณัฐชนน จันทร์คง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566" เพื่อเป็นการ สร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ บ้านเกาะกลาง ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่


'