f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 29/02/2567 3,840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมเครื่องตีเส้น หมายเลขฯ 28-0074-06 จำนวน 5 รายการ 29/02/2567 1,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 28/02/2567 1,987.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/02/2567 499,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ 27/02/2567 491,315.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 27/02/2567 4,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 23/02/2567 9,897.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 23/02/2567 3,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค รถหมายเลข 74-6214-16-0 จำนวน 4 รายการ 23/02/2567 27,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค รถหมายเลข 74-6054-97-9 จำนวน 3 รายการ 23/02/2567 8,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 26,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/02/2567 470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/02/2567 2,794.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 20/02/2567 4,120.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 19/02/2567 1,358.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,110 รายการ