f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
หมวดทางหลวงกระบี่
ลงวันที่ 01/10/2566

หมวดทางหลวงอาวุโสกระบี่

ผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสกระบี่ : นายวีรวัธน์  แพรกสงฆ์

ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ที่ กม.975+585 ด้านขวาทาง

ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 0-7565-0613

บัญชีแสดงระยะควบคุม

 ที่  ทางหลวงหมายเลข ตอนควบคุม ชื่อตอน กม. - กม. ผิวทาง ระยะทาง (กม.) จริง ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร Workload ADT
1 0004 1102 ตลาดเก่า-คลองท่อม 972+727 - 1008+965 แอสฟัลท์ 36.238 93.579 204.845 59,339
2 4041 0100 บางผึ้ง-โคกยาง 0+000 - 4+393 แอสฟัลท์ 4.393 4.393 14.519 2,241
3 4206 0100 ห้วยน้ำขาว-เกาะกลาง 0+000 - 027+094 แอสฟัลท์ 27.094 30.208 119.247 6,181
รวมระยะทางทั้งหมด 67.725 128.180 338.611  

 


'