f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566 ) 08/01/2567 - แขวงทางหลวงกระบี่
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่...4.... (เดือน กรกฎาคม 2566 – กันยายน 2566) 03/10/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่...3.... (เดือน เมษายน 2566 – มิถุนายน 2566) 04/07/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่...2.... (เดือน มกราคม 2566 – มีนาคม 2566) 11/04/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่...1.... (เดือน ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565) 10/01/2566 - แขวงทางหลวงกระบี่
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่...4.... (เดือน กรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565) 04/10/2565 - แขวงทางหลวงกระบี่
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่...3.... (เดือน เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565) 05/07/2565 - แขวงทางหลวงกระบี่
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่...2.... (เดือน มกราคม 2565 – มีนาคม 2565) 04/04/2565 - แขวงทางหลวงกระบี่
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่...1.... (เดือน ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564) 11/01/2565 - แขวงทางหลวงกระบี่
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่...4... (เดือน กรกฎาคม 2564 – กันยายน 2564) 05/10/2564 - แขวงทางหลวงกระบี่
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564) 07/07/2564 - แขวงทางหลวงกระบี่
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสทที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 - มีนาคม 2564) 22/04/2564 - แขวงทางหลวงกระบี่
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่...๑.... (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓) 06/01/2564 ไตรมาสที่1/2564 แขวงทางหลวงกระบี่
14 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Cornavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน เม.ย.2563 ถึง เดือน ก.ค.2563 23/12/2563 Covid-19 แขวงทางหลวงกระบี่
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ